• سطل و جای دستمال کاغذی سرمه دوزی

  4,300,000 ریال
 • سطل و جای دستمال کاغذی خاتم

  4,900,000 ریال
 • جای دستمال کاغذی تک سرمه دوزی

  4,200,000 ریال
 • جای دستمال کاغذی تک چهلستون

  1,350,000 ریال
   
 • جای دستمال کاغذی تک چهارخونه

  2,450,000 ریال
 • سطل و جای دستمال کاغذی ترنج

  5,300,000 ریال
 • جای دستمال کاغذی تک صوفی

  3,500,000 ریال